Zwolnienia z opłat

Z wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów zwolnieni są:

 1. Na podstawie Ustawy o drogach publicznych:
  • pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służb Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych,
  • pojazdy zarządów dróg,
  • pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jezeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
  • pojazdy wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,
  • autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.
 2. Na podstawie Uchwały Rady Miasta w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Chorzowa:
  • mieszkańcy ulic na których wyznaczono płatne ciągi postojowe, posiadający „Kartę mieszkańca” wydawaną w siedzibie MZUiM po złożeniu kompletnego wniosku i wniesieniu jednorazowej opłaty rocznej w wysokości 200,- zł na zamieszkiwanej ulicy,
  • osoby niepełnosprawne oraz osoby przewożące osoby niepełnosprawne posiadajace wymagane uprawnienia i parkujące pojazdy na stanowiskach postojowych oznaczonych znakiem D-18a wraz z tabliczką T-29,
  • kierujący pojazdami jednośladowymi.

Od pozostałych użytkowników parkujących w Strefie Płatnego Parkowania w Chorzowie pobierane są opłaty bez względu na cel postoju.