Zwolnienia z opłat

Z wnoszenia opłat za postój pojazdów zwolnieni są:

 1. Na podstawie Ustawy o drogach publicznych:
 • pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służb Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, służb ratowniczych,
 • pojazdy zarządów dróg,
 • pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
 • pojazdy wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,
 • pojazdy elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
 1. Na podstawie Uchwały Rady Miasta w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na terenie miasta Chorzowa:
 • mieszkańcy ulic na których wyznaczono płatne ciągi postojowe, posiadający „Kartę mieszkańca” wydawaną w siedzibie MZUiM po złożeniu kompletnego wniosku i wniesieniu jednorazowej opłaty rocznej w wysokości 200,- zł,
 • osoby niepełnosprawne oraz osoby przewożące osoby niepełnosprawne posiadające „Katę parkingową dla osób niepełnosprawnych”, pod warunkiem umieszczenia jej za przednią szybą pojazdu w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności,
 • użytkownicy pojazdów jednośladowych,
 • użytkownicy trwale oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej w Chorzowie.

Od pozostałych użytkowników parkujących w Strefie Płatnego Parkowania w Chorzowie pobierane są opłaty bez względu na cel postoju.