Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Chorzownie

USTALENIA OGÓLNE

§1

Użyte w regulaminie określenia i skróty oznaczają:

 1. SPP - Strefa Płatnego Parkowania – to część obszaru miasta, w której wprowadzono obowiązek ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych;
 2. MZUiM – Miejski Zarząd Ulic i Mostów administrator SPP mający swą siedzibę w Chorzowie przy ul. Bałtyckiej 8A.;
 3. bilet parkingowy – dowód wniesienia opłaty za parkowanie z wyznaczonym czasem parkowania;
 4. karta parkingowa – dokument wydany na podstawie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych  (Dz.U. z 2014r. poz. 870)
 5. karta mieszkańca – dokument potwierdzający, że parkujący pojazd należy do osoby objętej zerową stawką opłat parkingowych na zamieszkiwanej ulicy w SPP;
 6. parkingowa karta płatnicza – karta wydawana przez MZUiM (za pobraniem kaucji) na którą doładowywane są jednostki odpowiadające wpłaconej w kasie wartości z przedziału od 20 zł do 500 zł, parkingowa karta płatnicza może być wykorzystywana tylko w celu uregulowania opłaty za parkowanie w urządzeniach parkingowych w SPP w Chorzowie.

§2

 1. Regulacje w zakresie płatnego parkowania w SPP określone niniejszym regulaminem dotyczą parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych.
 2. Stawki opłat za parkowanie w SPP obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 1000 do 1800, za wyjątkiem uprawnionego parkowania na zastrzeżonych stanowisk postojowych na prawach wyłączności (kopert).
 3. Wjazd do SPP oznakowany jest znakiem drogowym D-44 „strefa parkowania”, a wyjazd z SPP oznakowany jest znakiem D-45 „koniec strefy parkowania”. Podstrefy A i B oznakowane są tabliczkami informacyjnymi odpowiednio „Strefa A” i Strefa B” nad znakami D-18 „parking”.
 4. Parkowanie pojazdu samochodowego w SPP wymaga uiszczenia opłaty i umieszczenia dowodu wniesienia opłaty, karty mieszkańca, karty parkingowej w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz lub zarejestrowania rozpoczęcia parkowania poprzez telefon komórkowy.
 5. Stawką zerową opłaty za parkowanie w SPP objęci są:
  1. osoby posiadające karty parkingowe parkujące pojazdy na stanowiskach oznaczonych znakiem drogowym D-18a wraz z tabliczką T-29.
  2. kierujący pojazdami jednośladowymi.
 6. skreślony
 7. Mieszkańcowi SPP będącemu właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu samochodowego lub użytkującemu pojazd samochodowy na podstawie umowy leasingu, najmu lub użyczenia przysługuje prawo wykupienia „karty mieszkańca”, wydawanej wyłącznie na jeden pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
 8. Korzystanie z wyznaczonych dla zaopatrzenia miejsc postojowych w SPP przez tego typu pojazdy w godzinach funkcjonowania SPP jest odpłatne według ogólnie obowiązujących przepisów.
 9. Wniesienie opłaty za parkowanie nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej, usługowej lub reklamowej z pojazdów zaparkowanych na miejscach postojowych w SPP, a także w innym charakterze do którego prowadzenia niezbędne jest posiadanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

WNOSZENIE OPŁAT ZA PARKOWANIE W SPP

§3

 1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest niezwłocznie po zaparkowaniu wniesienie opłaty za parkowanie.
 2. Opłatę za parkowanie w SPP wnosi się poprzez wykupienie w urządzeniu parkingowym biletu parkingowego z jednoznacznie określonym czasem parkowania lub określenie czasu parkowania z wykorzystaniem telefonu komórkowego.
 3. Nie dopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 powoduje nałożenie na właściciela pojazdu samochodowego parkującego w SPP opłaty dodatkowej, której wysokość określona jest w § 6 niniejszej uchwały.
 4. Na podstawie biletu parkingowego wykupionego na postój w podstrefie B można zmieniać miejsce postoju tylko w podstrefie B, natomiast w przypadku wykupionego biletu parkingowego na postój w podstrefie A można zmieniać miejsce postoju w całej SPP.
 5. Minimalna opłata parkingowa wniesiona w urządzeniu parkingowym wynosi:
  1. w podstrefie A - 0,50 zł,
  2. w podstrefie B – 0,30 zł.
 6. Wykupienie biletu parkingowego w urządzeniu parkingowym następuje poprzez opłacenie czasu postoju przez użycie parkingowej karty płatniczej, a także przy użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr, 10gr opłacenie czasu postoju, z zastrzeżeniem ust. 5 następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub monet.
 7. Uszkodzenie lub brak najbliższego urządzenia parkingowego nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty parkingowej. W takim przypadku należy wnieść opłatę parkingową w najbliższym sprawnym urządzeniu parkingowym.
 8. Wniesienie opłaty jednorazowej za pięć kolejnych godzin upoważnia do postoju w danym dniu do godziny 1800, z zastrzeżeniem ust. 4.

PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁATY PARKINGOWEJ, SPOSÓB POBIERANIA OPŁATY DODATKOWEJ

§4

 1. Za parkowanie w SPP, bez wniesienia opłaty parkingowej, udokumentowane wezwaniem do zapłaty, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości określonej w §6 uchwały.
 2. Przez parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty parkingowej rozumie się:
  1. nie wniesienie opłat za parkowanie, zgodnie z zasadami określonymi w §3 niniejszego regulaminu,
  2. parkowanie ponad opłacony czas.
 3. Opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty parkingowej należy wnieść gotówką w kasie MZUiM, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy MZUiM, w wysokości:
  1. 20 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od dnia nieuiszczenia opłaty,
  2. 50 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1.
 4. Należna nieuiszczona opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty parkingowej podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

„KARTA MIESZKAŃCA”

§5

 1. ”Karta mieszkańca” uprawnia osoby fizyczne zamieszkujące SPP do parkowania na zamieszkiwanej ulicy w SPP (po spełnieniu wymagań określonych w ust. 3) w okresie jej ważności.
 2. Wzór „karty mieszkańca” ustala MZUiM, musi ona zawierać: numer seryjny, termin ważności, numer rejestracyjny pojazdu, ulicę na której obowiązuje. „Karta mieszkańca” ma formę naklejki na przednią szybę pojazdu.
 3. Osoby fizyczne o których mowa w §2 ust. 7 mogą wykupić „kartę mieszkańca” po złożeniu następujących dokumentów:
  1. prawidłowo wypisanego wniosku o wydanie „karty mieszkańca” wraz z załącznikami:
   • kserokopia dowodu osobistego wnioskującego,
   • kserokopia dowodu rejestracyjnego z wpisanym wnioskującym jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu,
   • oświadczenie o zamledowaniu przy ulicy na której wyznaczono SPP, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o której mowa w art. 233 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. kodeks karny (Dz.U. z 2014r. poz. 538),
   • w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia – kserokopia tej umowy wyłącznie w zakresie umożliwiającym identyfikację stron umowy oraz jej przedmiotu.
  2. potwierdzenia wniesienia opłaty w wysokości 200,00 zł.
 4. „Karta mieszkańca” ważna jest przez okres 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż na czas zameldowania w SPP.
 5. Zwrot opłaty zryczałtowanej za „kartę mieszkańca” przed upływem jej ważności następuje na wniosek właściciela „karty mieszkańca” i w sposób proporcjonalny liczony w pełnych miesiącach. W przypadku zbycia pojazdu lub wyrejestrowania pojazdu do wniosku należy dołączyć „kartę mieszkańca”, natomiast w przypadku kradzieży pojazdu kserokopie zgłoszenia na Policji tego faktu.

ZARZĄDCA SPP

§6

SPP zarządzana jest przez Miejską Służbę Parkingową działającą w MZUiM.