Dopuszczalny poziom hałasu dla istniejących dróg

 

ekran Konwent Marszałków Województw RP apeluje o zwiększenie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku dla istniejących dróg. Marszałkowie uważają, że wartości poziomów hałasu są bardzo restrykcyjne i w warunkach polskich praktycznie niemożliwe do osiągnięcia wzdłuż większości istniejących dróg.

"W świetle obowiązujących w Polsce regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska przed  hałasem (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych  poziomów hałasu w środowisku) dopuszczalny poziom hałasu dla dróg i linii kolejowych, zależnie od rodzaju terenu, wynosi dla pory dnia (LAeq D) od 50 dB (dla stref ochronnych „A” uzdrowisk oraz terenów szpitali poza miastem) do 65 dB (dla terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców). Dopuszczalny poziom hałasu dla pory nocnej (LAeq N) analogicznie mieści się w rozpiętości od 45 do 55 dB. Wartości poziomów hałasu są bardzo restrykcyjne i w warunkach polskich praktycznie niemożliwe do osiągnięcia wzdłuż większości istniejących dróg o średnim lub wysokim natężeniu ruchu drogowego, przylegających do terenów podlegających ochronie akustycznej. Związane jest to między innymi z parametrami akustycznymi pojazdów, stanem dróg oraz bardzo bliską zabudową (zabudowa mieszkaniowa często przylega do chodnika, a nawet w skrajnych przypadkach bezpośrednio do drogi). Równocześnie wobec stosunkowo wąskiego pasa drogowego, którego granica przebiega średnio od 2 do 5 m od krawędzi jezdni, nierealne jest doprowadzenie do wskazanego poziomu hałasu na granicy działki drogowej bezobudowania ciągów drogowych ekranami akustycznymi prawie na całej ich długości. Tymczasem budowa ekranów akustycznych jest bardzo kosztowna i niejednokrotnie nie zapewnia ograniczenia poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych. Skuteczność ekranów zależy od odległości w jakiej usytuowane są od obiektu podlegającego ochronie akustycznej. Natomiast w wielu miejscach, ze względu na bliską zabudowę, skrzyżowania dróg lub wyjazdy zposesji lokalizacja ekranów jest niemożliwa. Przy ogólnie niskich nakładach finansowych na drogi, wykorzystanie sporej części środków na zapewnienie nieuzasadnionego, zbyt rygorystycznego klimatu akustycznego, może zagrozić głównemu celowi, jakim jest utrzymaniu dróg w prawidłowym stanie użyteczności. Dotychczasowe doświadczenia oparte na raportach oddziaływania na środowisko, przeglądach ekologicznych, analizach powykonawczych i wynikach pomiarów, jednoznacznie wskazują na  celowość podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do dostosowania obowiązujących krajowych regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska do wymogów naszej rzeczywistości finansowo-ekonomicznej, uwzględniając standardy stawiane krajom członkowskim Unii Europejskiej.

Potwierdzeniem powyższych sytuacji jest Program ochrony środowiska przed hałasem dlawojewództwa małopolskiego na lata 2009 – 2013 opracowany na podstawie art. 119 ustawyPrawo ochrony środowiska i przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego w dniu 3lipca 2009 r. Z Programu wynika, że w ciągu najbliższych 5 lat tylko dla dróg krajowych onatężeniu ruchu powyżej 6 mln pojazdów na rok należałoby w województwie małopolskimwybudować ponad 80 km ekranów akustycznych, których koszt wyniesie około 500 mln zł.Biorąc powyższe pod uwagę, koniecznym wydaje się podjęcie kroków mających na celudokonanie zmian w obowiązującym aktualnie rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14czerwca 2007 r. Proponuje się skorzystanie z rozwiązań i doświadczeń niemieckich poprzezokreślenie odrębnych poziomów dopuszczalnych dla dróg istniejących (w tymmodernizowanych) oraz dróg projektowanych. Dopuszczalne poziomy hałasu powinny zostaćokreślone na wyższym poziomie – poprzez analogię do innych krajów Europy, na przykładNiemiec.Uzasadnieniem odejścia od równorzędnego traktowania istniejącej sieci drogowej i nowobudowanych odcinków dróg są odmienne uwarunkowania związane z realizacją zabezpieczeńakustycznych. W przypadku budowy nowej drogi zarządca może zaplanować i pozyskać gruntyniezbędne do przyszłej budowy ekranów akustycznych. Posiada też instrumenty prawne żebynie dopuścić do nadmiernego przybliżenia się linii powstającej zabudowy. Natomiast wprzypadku dróg istniejących, zabudowa znajduje się bardzo często już w najbliższym ichsąsiedztwie. Niejednokrotnie drogi publiczne nawet najwyższych kategorii (krajowe,wojewódzkie) biegną przez centra miast. W takich warunkach nie jest możliwa budowaskutecznych ekranów akustycznych oraz brak innych środków zapobiegawczych przedoddziaływaniem hałasu. Jedynym rozwiązaniem staje się tworzenie obszarów ograniczonegoużytkowania w trybie art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska. Jednakże tworzenie ww.obszarów powinno mieć charakter jednostkowy, dotyczący terenów o bardzo niekorzystnymukształtowaniu terenu i bliskiej zabudowie mieszkaniowej oraz wzdłuż dróg o bardzo wysokichnatężeniach ruchu drogowego.Proponowane zmiany legislacyjne w kierunku złagodzenia obowiązujących norm hałasu dlaistniejących dróg nie stoją w sprzeczności z Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiegoi Rady w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku, natomiast powinny przyczynić siędo określania dla zarządców dróg działań możliwych do wykonania."Stanowisko marszałków zostało przekazane do odpowiedniego departamentu MinisterstwaInfrastruktury.

Wpisany przez Redakcja - edroga.plŹródło: Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej

Dodaj komentarz