"Akcja zima" rozpoczęta - sprzęt przygotowany

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, co łączy się w naszej strefie klimatycznej ze znacznym obniżeniem temperatury i występowaniem szeregu zjawisk zimowych takich jak: śliskość zimowa, gołoledź etc. mogących stwarzać poważne problemy w komunikacji kołowej oraz pieszej Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie z dniem 01.11.2011r wprowadził tzw. zimowe utrzymanie jezdni ulic oraz miejsc postojowych będących w zarządzie MZUiM w Chorzowie.

 

Prowadzenie zimowego utrzymania na terenie gminy Chorzów przewidziane jest do dnia 31.03.2012r. W tym miejscu przypominamy, że MZUiM w Chorzowie zarządza 345 – ma ulicami na terenie gminy Chorzów. Przy czym, jeśli chodzi o zimowe utrzymanie to tut. Zarząd Ulic posiada w swoich kompetencjach utrzymaniowych jedynie nawierzchnie jezdni ulic oraz płatnych miejsc postojowych o łącznej powierzchni ca 1.080000 m2.

 

Zimowym utrzymaniem nawierzchni chodników zajmują się właściciele posesji przylegających do tych chodników lub w imieniu Miasta Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chorzów.

 

 W celu zapewnienia właściwej realizacji zimowego utrzymania jezdni ulic Chorzowa w sezonie zimowym 2011/2012, miasto zostało podzielone na dwa Rejony działań utrzymaniowych – Rejon A i Rejon B.

Akcja zimowego utrzymania jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa prowadzona jest (w przypadku występowania symptomów zimowych) nieprzerwanie i całodobowo, a wykonawcami zimowego utrzymania jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa w świetle obowiązujących umów na poszczególnych Rejonach miasta Chorzowa są niżej wymienione Firmy:

 

· w Rejonie A miasta Chorzowa obejmującym: Chorzów Batory oraz Chorzów Centrum oraz DTŚ jest:

Zakład Robót Drogowych Jan Orfin 42 - 622 Orzech, ul Bytomska nr 80

 

· w Rejonie B miasta Chorzowa obejmującym: Chorzów II, Chorzów Stary i Maciejkowice jest:

Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek 41 – 933 Bytom, ul Łokietka nr 4

 

Dodatkowo informujemy, że zimowe utrzymanie jezdni ulic miasta Chorzowa w zależności od kategorii dróg oraz roli komunikacyjnej poszczególnych dróg prowadzone jest w I, II, III, IV Standardzie zimowego utrzymania. Przy czym płatne miejsca postojowe (IV Standard zimowego utrzymania) i jezdnie ulic III Standardu zimowego utrzymania, są miejscami oraz jezdniami utrzymywanymi na biało tj. jedynie odpłużanymi.

Zimowe utrzymanie jezdni Chorzowa prowadzone jest za pomocą 10 szt. pługo – piaskarek oraz 4 szt. traktorów uzbrojonych w pług oraz urządzenie siewcze.

 Ponadto w razie długotrwałych i obfitych opadów śniegu w sezonie zimowym 2011/2012, prowadzących do powstawania dużych zasp śnieżnych w obszarach pasów drogowych MZUiM w Chorzowie chcąc zapewnić należyte warunki korzystania z dróg na terenie miasta Chorzów oraz komfort wynikający z użytkowania dróg (w tym głównie płatnych miejsc postojowych), w ramach tzw. „Czynności awaryjnych w okresie zimowego utrzymania ulic miasta Chorzowa’ będzie zlecał na bieżąco w razie uzasadnionej potrzeby, przepychanie lub załadunek oraz wywóz zalegających mas śniegu w miejsce do tego wyznaczone.

 

Dodaj komentarz