Uwaga - asfaltowanie ul. St. Batorego !

Na dzień 23.09.2012 r. zaplanowano jeden  z ważniejszych i końcowych etapów remontu – tj. ułożenie warstwy ścieralnej (górnej warstwy) nawierzchni ulicy St. Batorego. W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu zaplanowano wykonanie robót na niedzielę (w ciągu jednego dnia) przy całkowitym zamknięciu ulicy St. Batorego na odcinku od skrzyżowania z ul. Czempiela/Odrodzenia do ul. Szpitalnej. Takie wykonanie robót korzystne jest również ze względów technologicznych, gdyż umożliwia położenie jednolitej i spójnej warstwy (bez szwu w osi jezdni) co ma wpływ na trwałość nawierzchni w kolejnych latach eksploatacji. Realizacja robót spowoduje utrudnienia w ruchu i konieczność wprowadzenia nowej trasy objazdu w kierunku centrum.

Objazd ten prowadzony będzie ulicami: Czempiela – Karpacką – Wrocławską – Hutniczą – 16 Lipca (dwukierunkowo) – do Szpitalnej.

Objazd w kierunku do autostrady prowadzony będzie bez zmian ulicami: 16 Lipca – Karpacką – Czempiela – do St. Batorego.

Zmianie ulegnie również trasa przejazdu i lokalizacja przystanków autobusów w kierunku centrum – szczegóły na stronie KZK GOP.

Ze względu na charakter robót dojazd do niektórych posesji zlokalizowanych przy ul. St. Batorego będzie okresowo utrudniony, jednak po ułożeniu warstwy bitumicznej i jej przechłodzeniu (ok. 2 godz.) - Wykonawca robót będzie sukcesywnie dopuszczał do ruchu kolejne odcinki ul. St. Batorego.

Niezwykle istotne dla zminimalizowania utrudnień jest zastosowanie się kierowców do wprowadzonego oznakowania szczególnie o nie parkowanie pojazdów na ul. 16 Lipca na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Szpitalnej.

Prosimy o wyrozumiałość w trakcie trwania robót oraz stosowanie się do obowiązującego oznakowania.

 

 

Dodaj komentarz