Budujemy ITS w Chorzowie

Chorzowski  ITS

       Wszystko wskazuje na to, że za niecałe dwa lata Chorzów dołączy do wąskiej grupy nowoczesnych miast, w których zarządzanie ruchem drogowym i komunikacją zbiorową będzie realizowane za pomocą inteligentnego systemu transportowego (ITS). W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 miasto uzyskało dofinansowanie do realizacji Sytemu ITS na poziomie 85% kosztów jego wykonania, który wynosi ok. 16 mln zł. Warto zaznaczyć, że była to być może ostatnia szansa na uzyskanie środków na ten cel w najbliższym dziesięcio czy może nawet dwudziestoleciu. 

Wiele osób w tym miejscu z pewnością zada sobie pytanie - co to jest ten System ITS i po co go budować? W dalszej części artykułu postaramy się udzielić odpowiedzi na te pytania.

            W naszej aglomeracji zdecydowana większość miast, to miasta o zwartej zabudowie, stosunkowo wąskich ulicach i dużym zapotrzebowaniu na miejsca parkingowe. Przepustowość układów komunikacyjnych w wielu miastach jest na wyczerpaniu i zatory w godzinach szczytu komunikacyjnego w centrach miast stanowią już codzienny problem mieszkańców. Jak wykazują doświadczenia wielu miast europejskich, które od dawna borykają się z podobnymi problemami, poprawa komfortu życia w miastach możliwa jest - nie przez budowę i poszerzanie kolejnych ulic (co w wielu miastach jest już niemożliwe) - ale poprzez podejmowanie następujących działań:

 •  sukcesywną eliminację ruchu pojazdów z centrów miast na rzecz komunikacji zbiorowej,
 • budowę centrów przesiadkowych,
 • wprowadzanie  systemów   ITS optymalizujących    funkcjonowanie  istniejącego   układu komunikacyjnego.

            W Chorzowie dzięki stosowaniu od wielu lat najlepszych i sprawdzonych rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu (modernizacje i przebudowy ulic, budowa małych i mini rond, stosowanie sygnalizacji świetlnych akomodacyjnych) udawało się minimalizować wpływ rosnącego natężenia ruchu pojazdów, jednakże bez podejmowania kolejnych kroków, komfort komunikacyjny w mieście może ulec gwałtownemu pogorszeniu. Dlatego zdobycie środków na realizację systemu ITS w mieście powinno ucieszyć wszystkich mieszkańców. 

            System ITS (ang. ITS – Intelligent Transport System) – to system informacyjny i komunikacyjny mający za zadanie „inteligentne” (optymalne) zarządzanie komunikacją w mieście i pozwalający na lepsze informowanie użytkowników w celu skoordynowanego i bezpieczniejszego korzystania z sieci transportowej.

Fot 1. Symulacja pracy Systemu ITS w programie Vissim

Fot 2. Symulacja pracy tablicy VMS programie Vissim

Jak będzie wyglądał Chorzowski ITS?

Opracowując założenia dla chorzowskiego systemu ITS położyliśmy nacisk na zapewnienie drożności głównych ciągów komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem priorytetu dla pojazdów komunikacji zbiorowej – autobusów i tramwajów oraz na informowanie kierowców o sytuacji drogowej w mieście. W ramach realizacji systemu zaplanowano:

 • wyposażenie wszystkich sygnalizacji świetlnych w nowoczesne sterowniki akomodacyjne spięte w jeden system zarządzania umożliwiający regulację ruchu drogowego w czasie rzeczywistym.
 • wyposażenie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w pełny monitoring umożliwiający bieżący nadzór nad sytuacją drogową. Zapis monitoringu będzie skutecznym i użytecznym narzędziem w przypadku wykroczeń i kolizji a także wpłynie pozytywnie na zachowania kierowców mających świadomość rejestracji niewłaściwych zachowań.
 • zabudowę stacji meteo analizujących dane i ostrzegających o niekorzystnych warunkach drogowych na ulicach miasta.
 • zabudowę w kluczowych miejscach kamer ARTR (wysokiej rozdzielczości) rejestrujących i analizujących szczegółowo ruch pojazdów w układzie komunikacyjnym miasta, co umożliwi prowadzenie bieżącego pomiaru natężenia ruchu oraz określenia udziału ruchu tranzytowego,
 • zabudowę 8 tablic zmiennej treści (VMS) umożliwiających podawanie na bieżąco komunikatów i informacji o sytuacji drogowej w mieście.
 • zabudowę interaktywnych tablic radarowych mierzących, rejestrujących i wyświetlających prędkość pojazdów,
 • wykonanie punktu preselekcyjnego ważenia pojazdów,
 • zabudowę tablic informujących o ilości miejsc parkingowych w centrum miasta,
 • uruchomienie mobilnej aplikacji informacyjnej,
 • wykonanie Centrum Nadzoru Ruchu.

Fot 3. Schemat Systemu Zarządzania Ruchem w Chorzowie.

Należy podkreślić, że wprowadzenie Systemu ITS w żadnym mieście nie spowodowało „cudownej” likwidacji korków ulicznych, gdyż wyczerpanej przepustowości ulic i skrzyżowań w okresie szczytu komunikacyjnego nie da się wyeliminować nawet najbardziej inteligentnym systemem zarządzania. System natomiast zapewnia realizację optymalnego wariantu tego zarządzania, co przekłada się na realne oszczędności w czasie przejazdu przez miasto, mniejszą emisję spalin i hałasu oraz większe bezpieczeństwo ruchu.  Przekazywane zaś na bieżąco ważne informacje dla uczestników ruchu o sytuacji drogowej, poprawiają komfort i bezpieczeństwo poruszania się po mieście.     

Oprac.: Dział Inżynierii Ruchu MZUiM Chorzów

Dodaj komentarz