Dokumentacje techniczne

Zadania inwestycyjne oraz remonty dróg poprzedzone są przed ich realizacją wykonaniem dokumentacji technicznej (projektowej). Sporządzenie projektów zlecane jest biurom projektów, które po przeprowadzeniu inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonaniu niezbędnych badań przygotowują projekt budowlany i wykonawczy.

Przyjęliśmy politykę, aby każde zadanie remontowe realizowane było za racjonalną kwotę. Projektant w oparciu o zebrane w trakcie projektowania informacje na temat istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz założeń projektowych przyjmuje niezbędny zakres przebudowy czy też remontu. Projekty wstępne są analizowane w ramach Rady Technicznej MZUiM w zakresie poprawności rozwiązań technicznych oraz przyjętej konstrukcji nawierzchni. To pozwala na ograniczenie wydatkowanych środków.

Dokumentacje techniczne są analizowane i konsultowane z działającym w MZUiM Zespołem ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, pod kątem zastosowania rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu, przekładających się na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.