Stanowisko Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w sprawie remontu estakady

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych jest Prezydent Miasta. Cytowana wyżej ustawa określa również obowiązki zarządcy drogi do których należy między innymi utrzymanie w należytym stanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich.

 

W ramach realizacji tych obowiązków Miejski Zarząd Ulic i Mostów pełniący w imieniu Prezydenta zarząd nad chorzowskimi drogami, dokonuje m.in. okresowych przeglądów i zleca oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich. We wnioskach końcowych „ Analizy porównawczej stanu technicznego estakady drogowej nad rynkiem w ciągu ulicy Katowickiej w Chorzowie (DK79)"  sporządzonej na zlecenie MZUiM we wrześniu 2004r. stwierdzono jednoznacznie:

„Konieczne jest przeprowadzenie w trybie pilnym (rozpoczynając od 2005 roku) kapitalnego remontu całej estakady … Zwlekanie z remontem bądź doraźne naprawy będą miały poważne konsekwencje w postaci trwałego obniżenia sprawności technicznej oraz zmniejszenia nośności, a w perspektywie kilku, najwyżej kilkunastu lat, obiekt będzie musiał zostać całkowicie wyłączony z ruchu”

Przejęcie przez Miasto w połowie 2010 roku terenu byłej stalowni Huty Kościuszko stworzyło możliwość analizy wykorzystania tych terenów do przeprowadzenia nowej drogi z pominięciem Rynku. Taką analizę można, a nawet należy przeprowadzić w celu ustalenia technicznych i ekonomicznych możliwości realizacji alternatywnej drogi, która w przyszłości mogłaby przenieść lokalny ruch kołowy poza obszar Rynku. Nie rozwiązuje to jednak problemów Chorzowian mieszkających obecnie w budynkach zlokalizowanych na całym przebiegu ulicy Katowickiej. Nowy pomysł wymaga opracowania koncepcji, następnie dokumentacji projektowej umożliwiającej oszacowanie całkowitych kosztów przedsięwzięcia i podjęcia decyzji o realizacji.

Można więc poddać analizie różne warianty zmiany przebiegu ul. Katowickiej w rejonie Rynku, natomiast konieczność wykonania remontu estakady nie powinna być przedmiotem dyskusji biorąc pod uwagę jej udokumentowany ekspertyzami i przeglądami stan techniczny. Koszt kapitalnego remontu wynosi ponad 30 mln złotych i po długoletnich staraniach udało się uzyskać na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 25 mln złotych z Unii Europejskiej co jest niepowtarzalną szansą dla miasta na uniknięcie paraliżu komunikacyjnego, do którego doprowadziłaby bez wątpienia konieczność całkowitego wyłączenia estakady z ruchu.

Znając wyniki ekspertyz i ocen stanu technicznego estakady już w 2004 roku Miejski Zarząd Ulic i Mostów zlecił opracowanie koncepcji obwodnicy miasta, której budowa jest najwłaściwszym i optymalnym sposobem wyeliminowania ruchu tranzytowego z centrum miasta i wyburzenia estakady - jednocześnie dając szanse na odzyskanie Rynku oraz ograniczenia uciążliwego hałasu pochodzącego od przejeżdżających ponad 30 tys. pojazdów na dobę, na całej długości ulicy Katowickiej. Budowa obwodnicy miasta jest dla Chorzowa przedsięwzięciem trudnym i kosztownym, a rozpoczęcie prac będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zewnętrznego wsparcia finansowego najwcześniej w latach 2014-2020. Dlatego też jako zarządca dróg działający z upoważnienia Prezydenta Miasta jesteśmy zobowiązani do eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa użytkowania obiektu co jest w chwili obecnej możliwe wyłącznie poprzez remont kapitalny estakady.

W przypadku stwierdzenia w kolejnym przeglądzie uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu, Miejski Zarząd Ulic i Mostów będzie zobowiązany wnioskować do Prezydenta Miasta, który jest organem zarządzającym ruchem w mieście, o wyłączenie estakady z ruchu wraz z zamknięciem obszaru pod estakadą. Skutków takiej decyzji chyba nie trzeba komentować.

Odpowiedzialność zawodowa zobowiązuje nas natomiast do komentarza na temat pomysłu odstąpienia od remontu estakady i przeprowadzenia ulicy Katowickiej przez obszar Rynku przy zachowaniu obecnych jej parametrów i aktualnego natężenia ruchu. Nie wnikając w ocenę czasu, kosztów i technicznych możliwości realizacji takiej koncepcji – co jednoznacznie będzie można określić na podstawie szczegółowego opracowania – czujemy się w obowiązku stwierdzić, że realizacja takiego rozwiązania byłaby niezgodna z zasadami efektywnego zarządzania ruchem. Spowoduje pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i negatywnie wpłynie na funkcjonalność układu drogowego miasta. Zamiana bezkolizyjnego, dwupoziomowego skrzyżowania ciągu komunikacyjnego północ-południe (ul. Kościuszki – Powstańców) z ul. Katowicką na skrzyżowanie w jednym poziomie, będzie miała z całą pewnością negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu i przepustowość układu drogowego. Wprowadzanie w obszar Rynku potoku pojazdów poruszającego się obecnie drogą krajową nr 79 (ul. Katowicka) jest działaniem sprzecznym z generalną zasadą eliminowania ruchu kołowego z obszarów śródmiejskich mających stanowić miejsca koncentracji ruchu pieszego (rynki, deptaki, pasaże). Działanie takie z pewnością nie wpłynie na „odzyskanie” i ożywienie Rynku, a wręcz ograniczy w istotny sposób jego dostępność i atrakcyjność.

Piotr Wojtala – Dyrektor MZUiM

Wojciech Osadnik – Główny Inżynier z-ca Dyrektora

Bogusław Bernad – Inżynier Ruchu

Dodaj komentarz