Leśna uzyskała dotację z RPO - Konkurs rozstrzygnięty, hat-trick Chorzowa 3 dotacje

7 kwietnia 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru nr 06.02.01-094/10, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta”, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast RPO WSL.

Wśród wybranych do dofinansowania znalazł się projekt pn "Rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego - I etap od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej" w zakres którego wchodzi między innymi przebudowa ul. Leśnej (etap II)
Można tu mówić o klasycznym hat-tricku naszego Miasta, gdyż  na 11 wybranych do dofinansowania wniosków, oprócz tego zadania  znalazła się również dotacja dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie oraz dla WPKiW na budowę nowej kolei linowej.
Realizacja robót drogowych została rozpoczęta w IV kwartale 2010r. Zakończenie planowane jest na 30 kwietnia 2011r. Do tej pory realizacja robót finansowana była ze środków własnych. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie Miasto otrzyma zwrot ca 85% poniesionych nakładów. Liczymy na to, że część tych środków zasili jeszcze w tym roku budżet MZUiM co pozwoli na zrealizowanie kolejnych istotnych przebudów i remontów.
Przygotowane są dokumentacje projektowe między innymi na przebudowę ul. Siemianowickiej (likwidacja torowiska i nawierzchni z kostki kamiennej), przebudowę ulicy Wolności - przedłużonej z wykonaniem miejsc postojowych na szerokich chodnikach, remont ronda na skrzyżowaniu ulic Łagiewnickiej, Pudlerskiej i Karola Miarki oraz wiele innych. Jesteśmy przygotowani i czekamy na decyzję Prezydenta i Rady Miasta.
W załączniku lista projektów wybranych do dofinansowania.

Dodaj komentarz