Estakada - nad czym obecnie pracujemy

Jednym z warunków stawianych w programach o dofinansowanie inwestycji jest prawidłowe, zgodne z prawem zamówień publicznych, przeprowadzenie procedury wyboru wykonawców, którzy uczestniczyć mają w realizacji zadań. Jeśli beneficjent nie dopełni tego warunku musi liczyć się z tym, że ewentualne wady proceduralne lub naruszene przepisów cytowanej ustawy mogą skutkować w przyszłości koniecznością zwrotu dotacji.

Dla zadania "Przebudowa ul.Katowickiej wraz remont estakady..." konieczne jest przeprowadzenie dwóch postępowań o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieogranicznego.

Pierwsze (kluczowe)  to wybór Wykonawcy robót w procedurze "projektuj i buduj",

którego zadaniem będzie sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o przygotowany przez nas Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz wykonanie robót budowlanych. Postępowanie o zamówienie publiczne zostało wszczęte natychmiast po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji z jednoski pośredniczącej CUPT (Centrum Unijnych Projektów Transportowych). Wyznaczony został termin otwarcia ofert na 30 kwietnia 2010r.

Wykonawcy w trybie art.38.1 Ustawy pzp zwrócili się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Otrzymaliśmy ponad 40 pytań o różnym poziomie szczegółowości. Głównie w zakresie doprecyzowania zakresu robót. Pytania dotyczyły między innymi formy i zakresu zagospodarowania terenu pod Estakadą, sposobu eliminacji barier dla osób niepełnosprawnych w rejonie przystanku autobusowego, oświetlenia, zakresu robót na samym obiekcie oraz łącznicach zjazdowych, murach oporowych itd. Zgodnie z pzp obowiązkiem Zamawiającego jest merytoryczne ustosunkowanie się do pytań, zwłaszcza tych, które wpływają na wyliczenie ceny oferty.  W skrócie -  zgodnie z art.38.6 pzp jeżeli w konsekwencji wyjaśnień jakich udzilił Zamawiający, Wykonawcy mogą potrzebować dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w treściach ofert, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Uznaliśmy, że taki dodatkowy czas należy Wykonawcom dać, stąd przesunięto otwarcie ofert z 30 kwietnia na 17 maja, a więc niespełna 17 dni.

 

Drugie postępowanie to wybór Inżyniera Kontraktu.

Większość osób, zwłaszcza spoza branży budowlanej, mylnie utożsamia inżyniera kontraktu z jedną osobą. Inżynier Kontraktu to zespół ekspertów, który działając w imieniu Inwestora sprawuje nadzór Inwestorski, jednocześnie czuwając, by zawarty pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą Kontrakt był wykonany zgodnie z wymaganiami:

  • Technicznymi i technologicznymi
  • Zapewniona była należyta jakość dostaw i prac
  • Dotrzymany został termin realizacji
  • Ustalona cena nie uległa zmianie

Inżynier Kontraktu wypełnia obowiązki wymienione w Kontrakcie oraz zawsze zapewnia bezstronność i obiektywizm. Sprawowany przez Inżyniera Kontraktu nadzór pomaga Inwestorowi sprawnie i kompleksowo monitorować postęp prac budowlanych ograniczając interwencje własnych służb inwestycyjnych jedynie do nadzorowania i zwalniania płatności w związku z wykonanymi pracami. Dotyczy to usług na etapie każdego stadium projektu, od projektowania, poprzez roboty konstrukcyjno-budowlane i zakupy, aż do użytkowania. Inżynier kontraktu koordynuje kolejne etapy realizacji robót.

Dla realizowanego przez nas zadania konieczne jest dysponowanie 15 osobową grupą osób o odpowiednich kwalifikacjach. Inspektorów nadzoru wszystkich branż oraz osób, które będą weryfikować sporządzaną dokumentację projektową.

Nieliczni tylko inwestorzy zatrudniają w swoich jednostkach na etatach tak duże grono specjalistów, a w jednostkach samorzadowych jest to rzadkością.  Pozostaje więc zlecić taką usługę Inżynierowi Kontraktu na czas realizacji konkretnych obiektów.

5-go maja w siedzibie MZUiM miało miejsce otwarcie ofert przetargu na Inżyniera kontraktu. Wpłynęły trzy oferty. Trwają prace komisji przetargowej związane z weryfikacją złożónych ofert.

Termin realizacji całości zadania nie jest zagrożony. Każdy Zamawiający musi  liczyć się z tym, że procedury przetargowe z różnych powodów wydłużają się. Ważniejsze jest jednak to, by zachować wymagane prawem zamówień publicznych procedury. Termin realizacji zadania został przyjęty z zapasem nie ma więc powodów do niepokoju.

Równolegle z wymienionymi powyżej czynnościami trwa uzgadnianie z CUPT ostatecznej treści Umowy o dofinansowanie oraz załączników do umowy tj. między innymi: harmonogramu projektu, planu płatności, opisu wskaźników monitorowania projektu. Zasadniczo dokumenty wymagają już tylko akceptacji działu prawnego jednostki wdrażającej i będzie można umowę podpisać.

To najważniejsze na chwilę obecną zagadnienia. Sprawy czysto techniczne takie jak: forma architektoniczna zagospodarowania strefy pod estakadą, kolorystyka obiektu czy też inne będą przedmiotem uzgodnień na etapie przygotowania dokumenytacji projektowej.  Na dyskusje na te tematy mamy jeszcze sporo czasu.

Skrócony harmonogram:

Opracowanie dokumentacji projektowej - do 28.02.2011r.Realizacja robót (1 nitka estakady) – od 01.03.2011r. do 30.06.2012r.Realizacja robót (2 nitka estakady) -  od 01.07.2012r. do 30.06.2013r.

 

Dodaj komentarz