Oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia brd.

Oznakowanie pionowe.
 Na terenie miasta Chorzowa zlokalizowanych jest ok. 3000 znaków pionowych.
 Niemal wszystkie znaki na terenie miasta Chorzowa są znakami odblaskowymi.
 W rejonie centrum miasta oraz w ciągach ulic: Katowickiej i St. Batorego - oznakowanie pionowe wykonane jest z folii odblaskowej II generacji.
 Prowadzona jest sukcesywna wymiana zniszczonych i nieczytelnych znaków drogowych.
 Dużym obciążeniem finansowym Zarządu Ulic jest pokrywanie kosztów dewastacji lub kradzieży oznakowania pionowego. Znaki drogowe bardzo często są obracane, krzywione, zanieczyszczane nalepkami czy malowane farbą. Rocznie Zarząd Ulic podejmuje ponad 1000 interwencji związanych z dewastacjami znaków drogowych.
Przypominamy, że zgodnie z art. 85 §1 Kodeksu wykroczeń – „…Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny…”
 Należy zwrócić uwagę, że każda kradzież lub obrócenie znaku drogowego prowadzi do powstania poważnych zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Oznakowanie poziome.
Czytelne oznakowanie poziome jest ważnym elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Na terenie Chorzowa corocznie dokonuje się odnowienia ok. 20 000 m2 oznakowania poziomego. Coraz powszechniej w Chorzowie stosowane jest oznakowanie strukturalne grubowarstwowe, które jest znacznie trwalsze od tradycyjnego oznakowania cienkowarstwowego (lecz znacznie droższe).
W miejscach szczególnych stosowane są najezdniowe elementy odblaskowe a w rejonach szkół przejścia dla pieszych oznakowane są grubowarstwowo w kolorze biało-czerwonym.