ul. Kollmanna - zakończenie prac - film z drona

Zakończyła się budowa połączenia autostrady A4 z ul. Leśną i Inwalidzką w Chorzowie. W pierwotnych założeniach koncepcyjnych droga ta miała połączyć wyłącznie autostradę A4 z ul. Leśna tworząc alternatywne połączenie drogowe dla ul. Stefana Batorego. W trakcie prac projektowych dodatkowo zaprojektowano skrzyżowanie z ul. Inwalidzką. Dzięki temu możliwy będzie łatwieszy będzie dojazd  bezpośrednio do ulicy Armii Krajowej

FILM z drona

MAPA

Realizacja zadania pn. : "Budowa ul. Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem z ul. Inwalidzką w Chorzowie"

1.   Zakres robót obejmował:
- odcinek ul. Leśnej II od końca zrealizowanej ulicy Leśnej II w rejonie hali przedsiębiorstwa Prologis Polska, do włączenia na skrzyżowaniu w ul. Leśną w rejonie przejazdu kolejowego (km 0+551,15)
- odcinek ul. Inwalidzkiej od skrzyżowania z projektowaną ul. Leśną II do włączenia w istniejącą ul. Inwalidzką w km 0+280,90
- wiadukt drogowy nad linią kolejową PKP nr 651 Kochłowice-Radoszowy,
- mury oporowe w ciągu projektowanej ul. Leśnej II i ul. Inwalidzkiej
- projekt nowych oraz przebudowa istniejących zjazdów publicznych,
- projekt odwodnienia dróg
- projekt przebudowy istniejących sieci sanitarnych, gazowych, elektrycznych oraz teletechnicznych

2. Parametry projektowanych dróg

 ul. Kollmanna
- klasa techniczna L (lokalna)
- przekrój 1x2 (pasy szer. 3,0m)
- nośność – 115 kN/oś
- prędkość dopuszczalna : teren zabudowany Vo=50km/h
- szerokość jezdni – 6,00m
- pobocze gruntowe – 0,75 i 1,50m
- chodnik jednostronny – szer. 2,00m

 ul. Inwalidzka:
- klasa techniczna L (lokalna)
- przekrój 1x2 (pasy szer. 3,0m),
- prędkość dopuszczalna: teren zabudowany Vo=50km/h
- szerokość jezdni – 6,0m
- pobocze gruntowe – 0,75m
- chodnik jednostronny - 1,5m, 2,0m i ok. 3,90m
- zatoka postojowa – parkowanie prostopadłe, 25 stanowisk 2,5x5,0m

3. Odwodnienie drogi oraz sieci sanitarne

Odwodnienie przebudowywanych dróg realizowane będzie za pomocą kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejących kolektorów poprzez projektowane wpusty uliczne.
W zakres opracowania wchodzi:
- budowa kanalizacji deszczowej (ciąg A) w ul. Kollmanna z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN800;
- przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN800 (cd. ciągu A) w ul. Inwalidzkiej;
- budowa kanalizacji deszczowej (ciąg B) w ul. Inwalidzkiej z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN800;
- budowa kanalizacji deszczowej (ciąg C) w ul. Leśnej II z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Leśnej.

W ramach przedmiotowego zadania, w związku z projektowany pasem drogowym, wchodzi usunięcie następujących kolizji:
- przebudowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia,
- przebudowa sieci wodociągowej,
- zabezpieczenie magistralnej sieci wodociągowej DN1200,
- zabezpieczenie istniejącego kolektora ogólnospławnego DN800.

4. Oświetlenie uliczne.
       Sieci teletechniczne.

5. Obiekty inżynierskie

5.1. WIADUKT DROGOWY W CIĄGU UL. KOLLMANNA NAD TORAMI PKP

Parametry techniczno-geometryczne:
Długość konstrukcji nośnej: 18,20 m
Szerokość całkowita: 11,10 m
Wysokość dźwigara: 0,87 m
Prześwit pionowy pod obiektem (min.):
- skrajnia pionowa: 5,45 m
- skrajnia pozioma: 9,00 m
Kąt skosu: 90,0°

Przekrój poprzeczny na obiekcie:
- pasy ruchu: 2x3,0=6,0 m
- pas bezpieczeństwa 0,50 m
- chodnik 2,00 m

Wiadukt zaprojektowano w formie ustroju jednoprzęsłowego z belek prefabrykowanych typu Kujan. Przyczółki wykonano jako pełne posadowione na palach wielkośrednicowych Ø1200. Obiekt zaprojektowano w formie jednoprzęsłowej konstrukcji zespolonej (strunobetonowe belki Kujan NG – płyta żelbetowa).

5.2. MURY OPOROWE

W ramach kontraktu wykonany zostanie mur oporowy z grodzic stalowych PU-8R wzdłuż ul. Kollmanna oraz mury z gruntu zbrojonego w ciągu ul. Inwalidzkiej. Zaprojektowano mury oporowe z gruntu zbrojonego M1 oraz M2. Długość muru M1 wynosi L=36,12m, długość muru M2 wynosi 57,0m. Wysokość murów M1 oraz M2 zmienna.
Mury oporowe w ciągu ul. Inwalidzkiej zaprojektowano w technologii zbrojonych konstrukcji ziemnych ze zbrojeniem niepodatnym przy zastosowaniu systemu składającego się z pasów poliestrowych                    w powłoce z polietylenu, jako zbrojenia gruntu, paneli elewacyjnych i gruntu nasypowego, układanego w kolejnych warstwach.

WARTOŚĆ ZADANIA: 11.779.100,04 ZŁ BRUTTO

TERMIN REALIZACJI:    styczeń 2014 ÷ sierpień 2015

ZAMAWIAJĄCY:   

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie,    

ul. Bałtycka 8A, 41-500 Chorzów

WYKONAWCA:                   

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

INŻYNIER KONTRAKTU
NADZÓR INWESTORSKI:     Konsorcjum firm:
- Biuro Usług Inżynierskich „CONCEPT”
mgr inż. Arkadiusz Cichoń ul. Daszyńskiego 36b/3
40-148 Katowice
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AKBUD
  Al. Roździeńskiego 188b  40-203 Katowice;

BIURO PROJEKTÓW:   EGIS Poland Sp. z o.o.
  40-153 Katowice, Al Korfantego 193

 

 

Dodaj komentarz