Kilka informacji o Systemie Zarządzania Ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej DW 902 w Chorzowie

Dlaczego właśnie na Drogowej Trasie Średnicowej?

Droga wojewódzka nr 902 – Drogowa Trasa Średnicowa stanowi bardzo ważny element układu komunikacyjnego aglomeracji śląskiej. Dobowe natężenieruchu na tej drodze przekracza 50 000 pojazdów. Parametry tej drogi (dwa razy po trzy pasy ruchu w jednym kierunku, bezkolizyjne węzły) powodują, że droga ta pełni funkcję „aglomeracyjnej autostrady” i prędkości rozwijane na tej drodze często przekraczają dopuszczalne 100 km/h. Jednocześnie występujące małe odległości między węzłami oraz istniejące zjazdy do obiektów handlowych (szczególnie na terenie miasta Chorzowa) powodują, że częste manewry włączania i wyłączania oraz przeplatania generują wiele sytuacji niebezpiecznych i skutkują zwiększoną liczbą wypadków i kolizji. Każde zdarzenie drogowe mające miejsce w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej (wypadek, roboty drogowe, zamknięcie tunelu) powoduje, że w krótkim czasie tworzą się kilkukilometrowe zatory drogowe. Zmieniające się warunki atmosferyczne (szczególnie w okresie jesienno – zimowym) skutkują również zwiększeniem liczby kolizji i wypadków. Jak wykazują doświadczenia krajów europy zachodniej – niezmiernie ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa ruchu na tego typu drogach jest system zarządzania ruchem (ITS) informujący kierowców o zmieniających się warunkach ruchu i z wyprzedzeniem ostrzegający o niebezpieczeństwach.

Powyższe fakty oraz doświadczenia z eksploatacji zakupionego w 2008 roku znaku zmiennej treści VMS - skłoniły pracowników MZUiM do opracowania projektu systemu zarządzania ruchem na DTŚ i wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie tego projektu ze środków UE. Projekt uzyskał dofinansowanie na bardzo korzystnym poziomie 85 % i obecnie został zrealizowany.

Jak działa System Zarządzania Ruchem?

System Zarządzania Ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej działa podobnie jak wszystkie systemy zarządzania ruchem w dużych aglomeracjach europejskich – czyli na zasadzie zbierania informacji o ruchu drogowym (automatycznie oraz poprzez system monitoringu) oraz zarządzania tymi informacjami (podawanie ostrzeżeń dla kierujących, wprowadzanie koniecznych ograniczeń, zarządzanie potokami ruchu).

Zbieranie informacji odbywa się:- poprzez dwie wielofunkcyjne stacje pogodowe, które poza pomiarem temperatury powietrza i nawierzchni jezdni - mierzą również wilgotność, intensywność opadu deszczu lub śniegu, siłę wiatru i skuteczność działania solanki w zimie,- poprzez cztery kamery ANPR wysokiej rozdzielczości mające możliwość precyzyjnego odczytu numerów rejestracyjnych pojazdów, prowadzenia pomiaru natężenia ruchu, rejestrowania struktury rodzajowej tego ruchu oraz pomiaru prędkości pojazdów. System daje możliwość prowadzenia odcinkowego pomiaru prędkości,- poprzez sześć kamer podglądowych, obrotowych o dużej rozdzielczości umożliwiających dokładną obserwację sytuacji ruchowej na całym chorzowskim odcinku DTŚ oraz na głównych węzłach dojazdowych (ul. Gałeczki, ul. BoWiD, ul. Dąbrowskiego, ul. Wolności). System jest przygotowany do prowadzenia rejestracji obrazu z tych kamer.

Wszystkie wyżej wymienione elementy połączone są siecią światłowodową z serwerem i stanowiskiem operatora zlokalizowanym w siedzibie MZUiM. Sieć światłowodowa została ułożona wzdłuż całego chorzowskiego odcinka DTŚ i posiada możliwości podłączenia kolejnych urządzeń w przypadku rozbudowy systemu.

Zarządzanie zebranymi informacjami odbywa się poprzez wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych na tablicach zmiennej treści, generowanych automatycznie na podstawie algorytmów realizowanych przez stacje pogodowe.Na tablicach wyświetlane są również informacje i ostrzeżenia o robotach drogowych, wypadkach, zatorach, zawężeniach i innych niebezpieczeństwach. W ramach współpracy z Katowicami a w przyszłości z Gliwicami – tablice będą podawały informacje o zamknięciu tuneli zlokalizowanych w ciągu DTŚ.

Czy System Zarządzania Ruchem jest potrzebny i czy jest skuteczny?

Efektem działania systemu jest INFORMACJA (OSTRZEŻENIE). Nie podlega chyba dyskusji fakt, że informacja na temat warunków ruchu jest podstawą bezpieczeństwa na drodze. Znaki i sygnały drogowe to nic innego jak informacja przekazywana uczestnikowi ruchu w celu zapewnienia bezpiecznego i optymalnego poruszania się po drodze. Skuteczność Systemu Zarządzania Ruchem a w efekcie poprawa bezpieczeństwa, zależna jest od zachowań kierowców i od tego w jaki sposób będą chcieli skorzystać z informacji i ostrzeżeń podawanych przez System. Wszelkie ostrzeżenia o zagrożeniu wynikającym z warunków pogodowych (śliskość, gołoledź) powinny być potraktowane przez kierowców poważnie, gdyż są one efektem szczegółowych analiz dokonywanych przez stacje meteo a nie subiektywną oceną warunków atmosferycznych. Podobnie ostrzeżenia o robotach drogowych, wypadkach i zatorach – powinny skłonić kierujących do zmniejszenia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności. Kierowcy wjeżdżający na chorzowski odcinek DTŚ powinni mieć również świadomość, że ich zachowania są monitorowane.

Dodaj komentarz