Jubileusz chorzowskich drogowców

1 stycznia 1967 roku z Miejskiej Służby Drogowej utworzono Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie jako samodzielną jednostkę budżetową. W roku 2017 przypada 50 rocznica utworzenia naszej jednostki.

Pierwsza siedziba MZUiM wraz z bazą sprzętową zlokalizowana była na ul. Towarowej w Chorzowie. MZUiM dysponował wtedy brygadami wykwalifikowanych pracowników drogowych i sprzętem, i realizował we własnym zakresie remonty dróg.

W latach 90-tych (1995 r.) jednostka została zreorganizowana i przeniesiona na ul. Katowicką 105. Od tego czasu wszystkie zadania remontowe i utrzymaniowe realizowane były siłami zewnętrznymi Wykonawcami wybieranymi w drodze przetargów. W roku 2009 siedziba MZUiM została przeniesiona na ul. Bałtycką 8A i funkcjonuje tam do dnia dzisiejszego.

W kolejnych latach kompetencje MZUiM się powiększały i na dzień dzisiejszy nasz Zarząd wykonuje:

- remonty bieżące jezdni i chodników,

- utrzymanie odwodnienia ulicznego,

- letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic,

- oświetlenie ulic, placów, skwerów, boisk oraz innych obiektów,

- remonty i przebudowy mostów, wiaduktów, przepustów, przejść podziemnych,

- wszystkie zadania inwestycyjne Miasta w zakresie dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych,

- obsługa Strefy Płatnego Parkowania,

- zadania z zakresu inżynierii ruchu tj. utrzymanie sygnalizacji świetlnych, wymiany i utrzymania oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, systemu zarządzania ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej.

W naszej jednostce uzgadniane są wszystkie zamierzenia inwestycyjne i remontowe gestorów sieci zlokalizowanych w drogach, w tym projekty techniczne lokalizacji urządzeń w pasie drogowym, wydawane są zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, na umieszczanie reklam w pasie drogowym oraz handel w pasie drogowym, decyzje lokalizacji zjazdów indywidualnych i publicznych.

MZUiM w imieniu Prezydenta Miasta jest zarówno zarządcą dróg, jak i w znacznym stopniu wypełnia obowiązki organu zarządzającego ruchem, tzn. opiniuje projekty tymczasowych i docelowych zmian organizacji ruchu. W Zarządzie zatrudnionych jest ogółem 38 osób.

W dniu 3 marca 2017 r. w Starochorzowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie Jubileuszowe z okazji 50-ciolecia MZUiM, na którym zaprezentowano krótki rys historyczny oraz przedstawiono dokonania z ostatnich lat.

Zachęcamy do obejrzenia FILMU oraz PREZENTACJI

Dodaj komentarz