Budowa przejścia przez tory w rejonie ul.Niedźwiedziniec

            W związku z postulatami mieszkańców Chorzowa Batorego, a także interpelacją Radnego Rady Miasta Chorzów na XIV sesji Rady Miasta Chorzów w dniu 29.10.2015r. w sprawie utworzenia bezpiecznej drogi (przejścia) przez tory kolejowe w Chorzowie Batorym pomiędzy ulicą i osiedlem Niedźwiedziniec a ul. Lipową w kierunku tzw. Starego Osiedla, Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestycji Kluczowych i Usług Komunalnych dr inż. Wiesław Raczyński wystosował pismo (sygn. PK.0121.1.48.2015.1) do Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych Pani Beaty Waliczek, z prośbą o merytoryczne ustosunkowanie się do inicjatywy i określenie stanowiska w powyższej sprawie.

            W odpowiedzi PKP Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu w piśmie (sygn. IZDKd-5003/122/15) z dnia 22.12.2015r. nie wyraził zgody na utworzenie przejścia w poziomie szyn przez tory kolejowe pomiędzy ul. Niedźwiedziniec i ul. Lipową. Jako rozwiązanie oczekiwane wskazano budowę przekroczenia wielopoziomowego (bezkolizyjnego).

            Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie pismem (sygn. DN/PW/7331/398_02/000/15) z dnia 19.01.2016r. przekazał powyższą korespondencję do Wydziału Inwestycji Komunalnych UM Chorzów do prowadzenia zadania zgodnie z kompetencjami.

            Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestycji Kluczowych i Usług Komunalnych dr inż. Wiesław Raczyński wystosował pismo (sygn. PK.0121.1.3.2016.1) z dnia 27.01.2016r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oddział w Sosnowcu z propozycją spotkania w dniu 02.02.2016r. w sprawie możliwości i warunków utworzenia przejścia przez tory kolejowe z naciskiem na powtórne rozważenie przez PKP możliwości wydania zgody i uzgodnienia przejścia przez tory w jednym poziomie, co z punktu widzenia kosztów realizacji jest rozwiązaniem tańszym i prostszym w realizacji.

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta zadanie prowadzić będzie Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

            W dniu 17.02.2016r. odbyła się wizja w terenie, w której uczestniczyli :

  1. Bogusław Bernad Inżynier Ruchu MZUiM
  2. Radny Rady Miasta Chorzów Waldemar Kołodziej
  3. Przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych.

            W trakcie spotkania przedstawiciel PKP powołując się na przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. poz. 1744 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowej oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie, wskazał, że zarządca kolei wykona po okresie „wzrostu roślinności” tj. pomiędzy czerwcem  a wrześniem br. pomiary widoczności w rejonie możliwej lokalizacji przejścia. Po dokonaniu pomiarów  PKP udzieli Miastu Chorzów wiążącej informacji dotyczącej możliwości realizacji przejścia w poziomie szyn.

            Do czasu otrzymania zwrotnej informacji z PKP sprawa pozostaje bez biegu. 

Dodaj komentarz