Zimowe utrzymanie jezdni ulic

Dodatkowo wszystkie działania związane z zimowym utrzymaniem miasta Chorzowa są opisane i ujęte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Chorzowa. Na każdy rok kalendarzowy jest to odrębne stosowne Zarządzenie Prezydenta Miasta Chorzowa w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w bieżącym sezonie zimowym.

Akcja zimowego utrzymania jezdni ulic miasta Chorzowa prowadzona jest (w przypadku występowania symptomów zimowych) nieprzerwanie i całodobowo mechanicznie wraz z użyciem środków chemicznych (chlorku sodu) i uszorstniających (piasku) za pomocą pługo – piaskarek. Przyjęto trzy standardy utrzymania - I, II i III które przyporządkowano do ulic w zależności od ich kategorii (z podziałem na drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz krajową) oraz przebiegów komunikacji miejskiej.

Ponadto tut. Zarząd Ulic systematycznie i na bieżąco w ramach prowadzenia zimowego utrzymania (w przypadku akumulacji warstwy śniegu) zleca wykonanie ręcznego odśnieżania wyznaczonych płatnych miejsc postojowych. W razie znacznego pogorszenia się komfortu użytkowania jezdni (poprzez zawężenie skrajni jezdni) oraz miejsc postojowych na skutek zalegania grubej warstwy lodu i śniegu MZUiM w Chorzowie, w celu poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego w w/w miejscach, w ramach tzw. „czynności awaryjnych” w okresie zimowego utrzymania, zlecane jest usuwanie i wywóz nadmiaru śniegu.