Letnie utrzymanie jezdni ulic

Letnie utrzymanie (oczyszczanie) jezdni ulic miasta Chorzowa systematycznie prowadzone jest w terminie od 01 kwietnia do 31 października, a także może być prowadzone w miesiącach zimowych jeśli warunki atmosferyczne na to pozwalają. Letnie utrzymanie prowadzone jest na zasadach określonych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej będącej załącznikiem do stosownej umowy podpisanej przez tut. Zarząd Ulic z wykonawcą świadczącym usługi letniego utrzymania jezdni ulic miasta Chorzowa. Oczyszczanie jezdni ulic miasta Chorzowa prowadzone jest za pomocą maszyn czyszczących (zmywarko – zamiatarek) cyklicznie i systematycznie, zgodnie z obowiązującym, zatwierdzonym przez tut. Zarząd Ulic harmonogramem. Jezdnie ulic miasta Chorzowa podzielone są na cztery Kategorie oczyszczania:

Kategoria I – jezdnie oczyszczane 3 razy w tygodniu.
Kategoria II – jezdnie oczyszczane 2 razy w tygodniu.
Kategoria III – jezdnie oczyszczane 1 razy w tygodniu.
Kategoria IV – jezdnie oczyszczane na żądanie Zamawiającego (MZUiM w Chorzowie)

Oczyszczanie mechaniczne jezdni zaliczonych do poszczególnych Kategorii oczyszczania odbywa się w następujące dni tygodnia:

Kategoria I – poniedziałek, środa, piątek
Kategoria II – wtorek, czwartek.
Kategoria III – dowolny dzień tygodnia zgodnie z harmonogramem za wyjątkiem niedzieli.
Kategorii IV – zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Dodatkowo tut. Zarząd Ulic systematycznie i na bieżąco zleca wykonanie ręcznego oczyszczenia jezdni lub elementów składowych jezdni, których niemożliwe jest oczyszczenie w sposób mechaniczny, takich jak: wyznaczone miejsca postojowe, zatoki autobusowe, azyle, pasy rozdziału, wysepki zlokalizowane w jezdni, pierścienie rond itp.