Regulamin przyznawania miejsc handlowych na odpustach na terenie miasta Chorzowa podmiotom i osobom handlującym

Regulamin przyznawania miejsc handlowych na odpustach 
na terenie miasta Chorzowa podmiotom i osobom handlującym

1. Niniejszy Regulamin określa sposób wyznaczania miejsc do prowadzenia handlu w pasach drogowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie (MZUiM) na czas odbywania się odpustów na terenie miasta Chorzów.

2. Przyznawanie miejsc handlowych następuje poprzez wylosowanie osoby, która nabywa prawo do wyboru (wskazania) miejsca handlowego spośród miejsc wyznaczonych przez MZUiM na mapach poszczególnych ulic, na konkretny dzień odpustowy.

3. Liczba miejsc na poszczególnych ulicach jest ograniczona i MZUiM nie gwarantuje wszystkim handlującym zapewnienia miejsca handlowego w konkretnej lokalizacji ulicy.

4. W losowaniu biorą udział osoby, które w wyznaczonym terminie złożyły do tut. Zarządu Ulic wypełniony i podpisany wniosek na zajęcie pasa drogowego.

5. Każda osoba która złożyła wniosek na zajęcie pasa drogowego zawierający braki formalne nie będzie brała udziału w losowaniu.

6. Każdej osobie prowadzącej handel przysługuje prawo wyboru maksymalnie 10 m2

7. Na mapach poszczególnych ulic są zaznaczone pola (boksy) handlowe o wymiarach 5m2.

8. Szerokość stanowiska handlowego ustala się na 1 mb.

9. Każda wylosowana osoba będzie wpisywana kolejno na listę i według tej listy będzie następował wybór lokalizacji – pola handlowego.

10. Wylosowana osoba, będzie losowała kolejną osobę, aż do wylosowania wszystkich losów, co będzie równoznaczne z wylosowaniem całej listy zgłoszonych osób handlujących.

11. Wylosowane osoby zgodnie z kolejnością uzyskanego miejsca na liście, pojedynczo będą wybierali lokalizacje miejsc handlowych poprzez wskazanie ich na mapach przygotowanych przez MZUiM, aż do ostatniego miejsca na liście – ostatniej osoby.

12. Wniosek może być złożony bezpośrednio przez przedstawiciela osoby handlującej lub przez jego pełnomocnika jeżeli posiada ważne pisemne pełnomocnictwo (dołączone do wniosku) upoważniające go do występowania przed urzędami gmin i powiatów w sprawach uzyskania miejsc handlowych.

13. Osoba która udziela pełnomocnictwa musi posiadać działalność gospodarczą związaną z handlem obwoźnym, handlem na straganach i targowiskach itp.

14. Od pełnomocnictw jest uiszczana opłata skarbowa w wysokości 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictw notarialnych. Dane do opłaty skarbowej: Urząd Miasta Chorzów Miasto na Prawach Powiatu, ul. Rynek 1, 41 – 500 Chorzów, ING Bank Śląski Nr konta 12 1050 0099 6195 0211 1111 1111

15. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/349/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 marca 2016r. stawka za 1m2/dzień powierzchni handlowej w czasie odpustów wynosi 10 zł. 

16. Losowanie przez osoby handlujące miejsc na odpusty będzie podzielone na cztery terminy, tj. odbędą się 2 odrębne losowania na odpusty wiosenne, odpusty letnie i odpusty jesienne.

17. Terminy poszczególnych losowań jak i niniejszy regulamin jest dostępny na tablicy informacyjnej w siedzibie MZUiM Chorzów oraz na stronie internetowej www.mzuim.chorzow.eu